Forskningsprogram 2020-2023

Baggrund
Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK) blev etableret i 2007 på Sygehus Lillebælt (1-3), hvor forskning i patientkommunikation bl.a har ført til implementering af ’Klar tale med patienterne’.
Pr. 1. januar 2021 flyttede CFPK til OUH Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, SDU hvor centeret forsat vil arbejde for at styrke sundhedspersonalets kommunikation, relation og samarbejde med patienter og pårørende.


Mission

Center for Patientkommunikation (CFPK) har til opgave at inspirere og bidrage til udviklings- og forskningsaktiviteter, der fremmer kommunikationen mellem patient, pårørende og sundhedspersonale, med den hensigt at øge den enkelte patients sundhedskompetence, samt patientens udbytte af den medicinske behandling.
Herigennem vil CFPK medvirke til at Region Syddanmarks vision ’Du tager ansvar for din sundhed - Sammen tager vi hånd om din sygdom’ udkrystalliserer sig i alle kontakter mellem patienter, pårørende og personale.


Vision

CFPK arbejder for at tværdisciplinær forskning og udvikling i patientkommunikation får optimale vilkår i Region Syddanmark, samt at CFPK på sigt kan danne de organisatoriske rammer for et nationalt forankret center, der kan sætte nye standarder og skabe en fælles referenceramme for professionel patientkommunikation i Danmark.


Formål

CFPK har til formål, at styrke sundhedspersonalets kommunikation, relation og samarbejde med patienter og pårørende. Samt medvirke til, at vi ved hjælp at systematisk implementeringsforskning kan muliggøre at succesrige kommunikationsprojekter finder anvendelse i klinisk praksis.


Værdier

Forskningsprogrammet i CFPK har patientens helbredelse og velbefindende som det overordnede mål, og handler om at støtte syge mennesker i den proces, der bringer dem i en sundhedstilstand, hvor de opnår størst muligt velbefindende, såvel fysisk, psykisk som socialt.


Forskningsprogram

Forskningsprogrammet er baseret på de seneste års forskningsresultater, specielt i relation til træning af personalets kommunikative og relationelle kompetencer i forbindelse med implementering af ’Klar tale med patienterne’. Denne forskning viser, at kommunikationstræning kan forbedre de sundhedsprofessionelles self-efficacy (1-3), ændre personalets kommunikative adfærd uden at øge tidsforbruget (4) og forbedre patienternes oplevelser af kommunikationen og af pleje og behandling (2, 5). Også vores erfaringer fra et større randomiseret projekt, hvor patienterne fik mulighed for genhøre deres ambulante konsultationer, har dannet grundlag for den videre forskning, idet vi har kunnet påvise en forbedret oplevelse af konsultationen og af medinddragelse i beslutninger, ligesom det har vist sig at kunne optimere patienternes forståelse og genkald af informationen (6, 7).
Med dette forskningsmæssige afsæt er omdrejningspunktet i det nærværende forskningsprogram udvikling og afprøvning af et generisk koncept for kommunikationstræning: FIPeC (Feedback Informed Person-centred Communication).

FIPeC er et koncept, hvor 1) kontinuerlig kommunikationstræning og 2) feedback fra patienterne etableres i et interaktivt, informativt, systematisk feedback-system på en læringsplatform.
Sideløbende undersøger vi strategier for succesfuld implementering af lydoptagelse af patientsamtaler i klinisk praksis (via Mit Sygehus appen), mhp. at kunne styrke patienterne i deres rolle som en aktiv samtalepartner og optimere deres udbytte af samtalerne. Derudover vil det kunne give personalet mulighed for at drage læring ud af egne patientsamtaler.
Forskningsprogrammet er ganske kort skitseret i nedenstående 3 ’Work Packages’ (WP).

WP1: BLENDED LEARNING
Formålet er at udvikle, teste, og evaluere en læringsplatform med materiale til kontinuerlig træning af personalets kommunikative og relationelle kompetencer. Denne arbejdspakke forventes at bidrage med:

 • En ’blended learning’ version af ’Klar tale med patienterne’ i en opdateret udgave (FIPeC Basic)
 • En ’blended learning’ version af kursusmodulet ’Eksistentiel kommunikation’ (Reflektiv prraksis)
 • Supplerende digitalt læringsmateriale, som kan anvendes ved behov, eksempelvis: refleksionsvideoer, øvelser til anvendelse i praksis, podcast, spil og litteratur
 • Pilottest og evaluering af de to moduler i første omgang på afdeling I, OUH

WP2: PATIENT FEEDBACK
Formålet er at udvikle og teste en feedback-løsning, der kontinuerligt giver personalet adgang til anonymiseret feedback på deres kommunikative og relationelle færdigheder. Denne arbejdspakke forventes at bidrage med:

 • En feedback løsning der er anvendelig for personalet i daglig klinisk praksis
 • Integration af patient feedback i læringsplatformen, således af forslag til læringsmateriale kan målrettes den enkeltes kompetencer
 • Test og evaluering af den integrerede feedback løsning med specifikt fokus på motivation for læring

WP3: LYDOPTAGELSER:
Formålet er at teste og evaluere forskellige strategier for implementering af lydoptagelse på forskellige afdelinger. Denne arbejdspakke forventes at bidrage med løsninger, der imødekommer de forskelligartede barrierer, der kan være for implementering, samt evaluere implementering af lydoptagelse i patientforløb.

WP4: FIPeC
Formålet er at validere det samlede FIPeC koncept. Denne arbejdspakke bidrager med feasibility og effectiveness studier af integrationen af WP1, WP2,og WP3 på udvalgte afdelinger på OUH

ANDRE MINDRE FORSKNINGPROJEKTER
Derudover kan nævnes andre mindre på projekter i form af metodeudviklingsprojekter eks. Udvikling af nyt kodningssystem til identificering af patientklager begrundet i uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation. Og projekter etableret i samarbejde med kliniske afdelinger eks. Undersøgelse af effekten af Mindfulness træning til personalet og Fælles dagsorden til stuegang.


Centrale publikationer som grundlag for forskningsprogram

 1. Ammentorp J, Graugaard LT, Lau ME, Andersen TP, Waidtlow K, Kofoed PE. Mandatory communication training of all employees with patient contact. Patient Educ Couns. 2014;95(3):429-32.
 2. Ammentorp J, Kofoed PE. Research in communication skills training translated into practice in a large organization: a proactive use of the RE-AIM framework. Patient Educ Couns. 2011;82(3):482-7.
 3. Wolderslund M, Kofoed P-E, Ammentorp J. The effectiveness of a person-centred communication skills training programme for the health care professionals of a large hospital in Denmark. Patient Educ Couns. Accepted 2020.
 4. Iversen E.D, Wolderslund M, Kofoed PE, Guldbandsen P CS, Ammentorp J. Communication Skills Training – a Method to Promote Patient-Centered Communication in Practice. 2020, In draft.
 5. Iversen E.D GP, Cold S, Ammentorp J. . Measuring Patient Perspectives of Clinician’s Communication Skills Before and After Communication Skills Training, Using the Communication Assessment Toll (CAT). ICCH & HARC; Baltimore2017.
 6. Wolderslund M, Kofoed PE, Holst R, Axboe M, Ammentorp J. Digital audio recordings improve the outcomes of patient consultations: A randomised cluster trial. Patient Educ Couns. 2017;100(2):242-9.
 7. Wolderslund M, Kofoed PE, Holst R, Waidtlow K, Ammentorp J. Outpatients' recall of information when provided with an audio recording: A mixed-methods study. Patient Educ Couns. 2020;103(1):63-70.
CFPK