Projekt 4:

Lydoptagelse via app

Dette projekt bidrager med en app-baseret lydoptagefunktion, der gør det muligt for patienter at lydoptage og genhøre deres ambulante konsultationer igennem hele deres forløb. Dette forventes at have en positiv indflydelse på patientens muligheder for at tage aktivt del i behandlingen, da lydoptagelse af konsultationen er en veldokumenteret metode til at forøge patienternes evne til at huske og forstå information (5). Herudover kan lydoptagelser bidrage til at styrke patientens mulighed for at være aktivt involveret i eget forløb, samt forbedre relationen med den sundhedsprofessionelle (6). Vi forventer, at dette initiativ giver patienter mulighed for at få et øget indblik i egen sundhedssituation, og dermed styrke både deres ressourcer og velbefindende.

Lydoptagefunktionen bliver udviklet som en funktion i app’en ”Mit sygehus”, hvilket vil gøre det muligt at samtalen optages og genhøres ved at anvende denne app, hvor andre informationer om patientens forløb også er samlet. Når lydoptagefunktionen bliver taget i brug, vil den være tilgængelig for alle ambulante patienter på Sygehus Lillebælt.

Metode
Projektet består af to delstudier med fokus på at undersøge, hvordan patienter og pårørende oplever muligheden for at lydoptage og genlytte deres konsultationer igennem hele forløbet, samt hvilken betydning det har i forhold til patientrapporterede oplysninger, sundhedskompetence, patientinvolvering og deltagelse i beslutningsprocesser.

  • Et kvalitativt studie, som består af deltagerobservation og interviews udført samtidigt, for at udforske, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle anvender app’en, samt deres oplevelser med at lydoptage og genlytte konsultationen – eller fravalg af at genlytte.
  • Et prospektivt kohortestudie, der evaluerer ændringer i patientrapporterede oplysninger, sundhedskompetence, samt patientens egen oplevelse af aktiv deltagelse. Patienter, der har fået en lydoptagelse af en eller flere konsultationer vil blive inkluderet, og genhør af samtalen betragtes som eksposition. Patienter inkluderes i forbindelse med deres første samtale i ambulatoriet på enten Sygehus Lillebælt eller Odense Universitetshospital, og følges over en tidsperiode på 2 år. Evalueringen vil være baseret på standardiserede patientorienterede spørgeskema som f.eks.: the European Health Literacy Survey (HLS-EU-Q16), the Decision Self-efficacy Scale, the Short-Form Health Survey (SF-36), Quality of Life (WHOQoL BREF), samt Shared Decision Making Questionnaire (SDM-Q-9). Herudover vil evaluering af patienters deltagelse i beslutningstagen blive vurderet observation og anvendelse af et valideret måleinstrument såsom ”the OPTION”. Dette studie vil inkludere en udvalgt gruppe patienter fra kohortestudiet.

Post doc, ph.d., cand.scient.san.

Maiken Wolderslund

5114 9255
Maiken.Wolderslund@rsyd.dkCFPK